Vilkår for å delta på Nesodden KunstHub2022.

Nesodden KunstHub er et digitalt kart utviklet av Nesodden Kunstnere som viser kunstnerenes atelier i anledning Åpne Atelier. I tillegg til kartet vises også informasjon om kunstneren. 

Når kunstnere deltar gjennom Nesodden Kunstnere forplikter kunstnerne seg til å være tilgjengelig på stedet den dagen og i det tidsrommet arrangementet foregår. Den som søker om å delta på Åpne Atelier må være kunstneren selv. Via KunstHub videreformidler vi informasjon om kunstnere som melder seg på Åpne Atelier 2022. Informasjonen gjør det mulig for publikum å finne informasjon om hvilke medier og uttrykk kunstnerne jobber med. KunstHub2022 viser adressen til de kunstnerne som åpner sine atelier for publikum under Nesodden Åpne Atelier 2022. Dette gjør det mulig for publikum å bruke Google Map for å finne frem enten det er på sykkel, gående eller i bil. 

Under skjema for påmelding må det hukes av for at man har lest og godtatt vilkårene overfor for å delta på Nesodden Kunsthub. 

VEDTEKTER FOR NESODDEN KUNSTNERE

1 NAVN OG ORGANISASJON                                                                                                                                                                                                                        Nesodden Kunstnere er en kunstnerstyrt ideell forening, stiftet 22.mars 2018 av kunstnere på Nesodden.

2 FORMÅL OG VIRKSOMHET
Formålet til Nesodden Kunstnere er å ivareta kunstnernes interesser, og legge tilrette for visning av kunst. Hovedvirksomheten består i å styre nettportalen Nesodden Kunstnere. Denne siden skal gjennom bilder og tekst synliggjøre profesjonelle samtidige kunstneriske praksiser og bidra til en utvidet kontaktflate.

3 MEDLEMSKAP
Medlemmer er kunstnere som arbeider og/eller bor i Nesodden kommune og tilhører en av organisasjonene forbundet i Kunstnernettverket. I første omgang skal medlemskap gjelde for de som i hovedsak arbeider i det visuelle kunstfeltet.

Inn- og utmelding er personlig, kostnadsfri og skal skje skriftlig.

4 ÅRSMØTE
Årsmøte er Nesodden Kunstneres høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen 1. april og innkalles av Nesodden Kunstneres styringsgruppe med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på Årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for Årsmøtets deltakere senest 1 uke før Årsmøtet.

På Årsmøtet skal føgende punkter behandles:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Eventuelt regnskp
  6. Valg av styringsgruppe og kontaktperson

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret etter behov eller når 1/3 av medlemmene ønsker det. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte. Det kan stemmes ved fullmakt.

5 STYRET
En styringsgruppe på 2-4 medlemmer velges av årsmøtet for 1 år. En av disse velges av årsmøtet som kontaktperson. T.o.m. år 2022 skal kontaktperson være en kunstner medlem i NBK, NK eller FFF (Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer).

6 VEDTEKSENDRING
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må vedtaes med minst 2/3 flertall av de oppmøtte. Ved oppløsning skal styringsgruppa for Nesodden Kunstnere forestå avviklingen. Eventuelle overskytende eiendeler og midler benyttes innen formålsparagrafens intensjon.

Takk! Nå har skjemaet blitt sendt!

Vi vil kontakte deg om kort tid!
Vedtekter og vilkår